DESPRÉS DE LA VAGA GENERAL LES ELECCIONS DEL 25 DE NOVEMBRE HAN DE SER UNA DEMOSTRACIÓ DE INDIGNACIÓ CONTRA LA DRETA.

DESPRÉS DE LA VAGA GENERAL LES ELECCIONS DEL 25 DE NOVEMBRE HAN DE SER UNA DEMOSTRACIÓ DE INDIGNACIÓ CONTRA LA DRETA.

Esquerra Oberta de Catalunya considera un èxit la vaga del 14 de Novembre.

Els ciutadans hem demostrat la decepció davant les polítiques de retallades socials i econòmiques amb que els governs del PP a Espanya i CiU a Catalunya ens estan fent pagar la crisi econòmica creada per l’especulació financera.

És hora de traslladar a les urnes aquest malestar social, cal més que mai que aquest es reflecteixi també en el polític; seria un contrasentit que molts d’aquells que van fer vaga o participar en les manifestacions cíviques votessin a CiU, o fins i tot a Ciutadans o el PP per qüestions referents a les formes d’entendre el fet nacional.

Aquestes eleccions com totes, són una confrontació d’idees i formes d’entendre el país on el que està en discussió és qui paga la crisi i les formes de sortir d’ella, votar partits de dreta, ja sigui catalana o espanyola, és votar contra els nostres propis interessos.

Que la demostració de coratge ciutadà del 14 de novembre no s’esvaeixi el 25 de novembre.

DECLARACIÓ D’ESQUERRA OBERTA DE CATALUNYA, DAVANT LES ELECCIONS DEL 25 DE NOVEMBRE

_____________________________________________________

TRAS LA HUELGA GENERAL LAS ELECCIONES DEL 25 DE NOVIEMBRE DEBEN SER UNA DEMOSTRACION DE INDIGNACION CONTRA LA DERECHA.

Esquerra Oberta de Catalunya considera un éxito la huelga del 14 de Noviembre.

Los ciudadanos hemos demostrado el descontento ante las políticas de recortes sociales y económicos con que los gobiernos del PP en España y CiU en Catalunya nos están haciendo pagar la crisis económica creada por la especulación financiera.

Es hora de trasladar a las urnas este descontento social, es necesario más que nunca que este se refleje también en lo político; seria un contrasentido que muchos de aquellos que hicieron huelga o participaron en las manifestaciones cívicas votaran a CiU, o incluso a Ciutadans o el PP por cuestiones referentes a las formas de entender el hecho nacional.

Estas elecciones como todas, son una confrontación de ideas y formas de entender el país donde lo que está en discusión es quién paga la crisis y las formas de salir de la misma, votar a partidos de derecha, ya sea catalana o española, es votar contra nuestros propios intereses.

Que la demostración de coraje ciudadano del 14 de Noviembre no se desvanezca el 25 de Noviembre.

DECLARACION DE ESQUERRA OBERTA DE CATALUNYA ANTE LAS ELECCIONES DEL 25 DE NOVIEMBRE.

DECLARACIÓ D’ESQUERRA OBERTA DE CATALUNYA, DAVANT LES ELECCIONS DEL 25 DE NOVEMBRE

DECLARACIÓ D’ESQUERRA OBERTA DE CATALUNYA, DAVANT LES ELECCIONS DEL 25 DE NOVEMBRE

PER UN FRONT AMPLI EN LA LLUITA CONTRA L’ATUR I LES RETALLADES SOCIALS, RECOLZEM LA CANDIDATURA D’ICV-EUA

En l’actual marc de crisi econòmica, on un de cada quatre ciutadans de Catalunya són a l’atur.

Quan CiU ha dut a terme una política de retallades socials en el ja precari estat del benestar del nostre país, amb especial incidència en l’educació, la sanitat, en els menjadors socials, en les rebaixes salarials als treballadors de les administracions i serveis públics (mestres, metges, infermers, treballadors dels transports, bombers i fins i tot professionals de la seguretat que poden arribar a reprimir-nos per defensar també els seus drets).

Quan s’ha aprofundit en la crisi, avalant i avantçant-se en polítiques que recauen sobre els ciutadans més desafavorits com el copagament, amb especial incidència en les jubilades i jubilats, o retallades en inversions necessàries per a aquest col.lectiu, com la paràlisi en inversions en la construcció de residències, centres de dia o habitatges assistits.

Quan s’han recolzat mesures que han retret el consum i arruïnat a molts petits empresaris i comerciants, quan s’han avalat les mesures al voltant de la precarietat laboral i no s’ha sabut proposar una política econòmica que impedís que la crisi no recaigui en les economies familiars més sensibles, portant a un augment desmesurat de la pobresa, també a Catalunya.

Quan els joves han d’emigrar fora de les fronteres d’un país que presumeix de ser la vanguardia en polítiques d’investigació i no en sap, o contesta sobre els eixos de les polítiques de desenvolupament del futur, amb programes vagues com el Catalunya 2020. Al 2012 ja hi ha més del 50% de joves sense feina ni cap perspectiva de tenir-ne.

Quan s’ha creat una política cultural que mira sempre el passat i no entronca mai amb el present ni el futur, deixant la capital catalana de ser capital cultural de la península.

Quan es criminalitzen les protestes socials, conseqüència de la declaració de guerra dels poderosos contra el 98% dels ciutadans – fent causa comú amb els poderosos de tota Europa i del conjunt de poderosos de les nacionalitats de l’Estat Espanyol-, per a defensar els seus privilegis i augmentar-los; i per a que siguem els humils els que paguem la revetlla immobiliària de bancs i caixes, també aquí a Catalunya.

Quan s’intenta tapar la corrupció i oblidar la traïció d’alguna de les famílies més influents de Catalunya, com la Millet, a tots els ciutadans, i els casos de possible desviació de fons públics cap a Convergència, com abans ho fou cap a Unió i cap al PSC.

Quan el país està en caiguda lliure, per què CiU l’ha enfonsat en el “res faig”. Més que esperar que la tormenta amaini, en consonància amb les polítiques del PP a Madrid i de Merkel a Berlín, L’ESQUERRA HA D’ANAR UNIDA i referenciar-se en un únic projecte.

AVUI, AQUEST PROJECTE DE CONTESTACIÓ SOCIAL AMB CAPACITAT D’INCIDIR POLÍTICAMENT, LA REPRESENTA LA COALICIÓ ICV-EUA.

AQUEST PROJECTE HA DE CRÉIXER DESPRÉS DEL PROCÉS ELECTORAL, OBRINT-SE A ALTRES FORCES POLÍTIQUES I MOVIMENTS SOCIALS, però seria un error no entroncar amb l’existent, treure’ns als que patim la crisi la possibilitat d’aconseguir més representants: per a canviar les lleis, per a produir un altre discurs, per a què les persones que pensen com molts de nosaltres puguin escoltar-nos i transmetre els nostres desitjos. Per a tot això hem de ser al carrer, als moviments socials i també a les institucions.

DESPRÉS DE LES ELECCIONS, CATALUNYA NECESSITARÀ UN FRONT AMPLI CAPAÇ D’AGLUTINAR UNA MAJORIA SOCIAL EN DEFENSA DE L’ESTAT DEL BENESTAR I PER A LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

_______________________________________________________

DECLARACION DE ESQUERRA OBERTA DE CATALUNYA ANTE LAS ELECCIONES DEL 25 DE NOVIEMBRE.

POR UN FRENTE AMPLIO  EN LA LUCHA CONTRA EL PARO Y LOS RECORTES SOCIALES APOYAMOS LA CANDIDATURA DE ICV-EUA

En el actual marco de crisis económica, donde casi 1 de cada 4 ciudadanos de Catalunya están sin empleo.

Cuando CiU ha llevado a cabo una política de recortes sociales en el ya precario estado del bienestar de nuestro pais, con especial incidencia en la educación, la sanidad, en los comedores escolares, en las rebajas salariales a los trabajadores de las administraciones y servicios públicos (maestros, médicos, enfermeras, asalariados de los transportes, bomberos, e incluso profesionales de la seguridad que pueden llegar a reprimirnos por defender también sus derechos).

Cuando se ha profundizado en la crisis avalando y adelantándose en políticas que recaen sobre los ciudadanos más desfavorecidos como el co-pago, con especial incidencia en las jubiladas y jubilados, o recortes en inversiones necesarias para este colectivo, como la parálisis en inversiones en la construcción de residencias, centros de día o viviendas asistidas.

Cuando se han apoyado medidas que han retraído el consumo y arruinado a muchos pequeños empresarios, comerciantes… y abalado las medidas en torno a la precariedad laboral, y se ha sido incapaz de proponer una política económica tendente a que la crisis no recaiga en las economías familiares más sensibles, llevando a un aumento desmesurado de la pobreza también en Catalunya.

Cuando los jóvenes tienen que emigrar fuera de las fronteras de un país que presume de ser la vanguardia en políticas de investigación y no se sabe o contesta sobre los ejes de las políticas de desarrollo del futuro, más que con programas vagos como el Catalunya 2020. En 2012 ya hay más del 50% de jóvenes sin trabajo ni perspectiva de tenerlo.

Cuando se ha creado una política cultural que retrotrae siempre al pasado y nunca entronca con el presente ni el futuro y la capital catalana ha dejado de ser la capital cultural de la península.

Cuando se criminalizan las protestas sociales, consecuencias de la declaración de guerra de los poderosos contra el 98% de los ciudadanos,- causa común de los poderosos de toda Europa y del conjunto de poderosos de las nacionalidades del Estado Español-, para defender sus privilegios y aumentarlos; y para que seamos los humildes los que paguemos la verbena inmobiliaria de bancos y ” caixas”, también aquí en Catalunya.

Cuando se intenta tapar la corrupción y  olvidar la traición de alguna de las familias más influyentes en Catalunya, como la Millet, a todos los ciudadanos, y los casos de posible desviación de fondos públicos hacia Convergencia, como lo fue hacia Unió y antes hacia el PSC.

Cuando el Païs está en caída libre, porque CiU lo ha hundido en el  “nada hago” más que esperar que la tormenta amaine en consonancia con las políticas del PP en Madrid y de Merkel en Berlin, LA IZQUIERDA HA DE IR UNIDA y referenciarse en un único proyecto.

HOY EN DIA ESE PROYECTO DE CONTESTACION SOCIAL CON CAPACIDAD DE INCIDIR POLITICAMENTE LA REPRESENTA LA COALICION ICV-EUA.

ESTE PROYECTO DEBE CRECER TRAS EL PROCESO ELECTORAL, DEBE ABRIRSE A OTRAS FUERZAS POLITICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES, pero seria un error no entroncar con lo existente, quitarnos a los que sufrimos la crisis la posibilidad de conseguir  más representantes. Para cambiar leyes, para producir otro discurso, para que personas que piensan como muchos de nosotros puedan escucharnos y transmitir nuestros deseos, hemos de estar en la calle, los movimientos sociales y también en las instituciones.

TRAS LAS ELECCIONES CATALUNYA NECESITARA UN FRENTE AMPLIO CAPAZ DE AGLUTINAR UNA MAYORIA SOCIAL EN DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y POR LA CREACION DE EMPLEO.

Frente político

En los últimos tiempos han surgido un gran número de iniciativas que apuestan por la construcción de un gran frente social ante las políticas regresivas de los gobiernos del PP y otros partidos conservadores en el Estado y las CCAA. En este sentido, el Gobierno de Rajoy, sin quererlo, está siendo el principal artífice de esa creciente voluntad de unión entre los diversos sectores que se están manifestando contra sus políticas. Una buena y esperanzadora prueba de ello es la manifestación del  pasado19-J, que consiguió aunar a los sindicatos de clase con sindicatos profesionales,  colectivos sociales, plataformas y el movimiento 15-M, y también la marcha social contra los recortes del próximo 15 de septiembre.

Tengo que decir que ese frente social es importantísimo, como mecanismo de resistencia a las actuales políticas y para construir una nueva realidad en la que se atienda antes a las necesidades de la gente que a los intereses de una minoría de especuladores insaciables. Sin embargo, menos se habla de la necesidad de crear un gran frente político que consiga ser determinante para cambiar esas políticas inhumanas y que plantee alternativas socialmente justas. Porque, no nos engañemos, a pesar de lo que opinan algunos revolucionarios, si la contestación social no se traduce en representatividad política en los órganos de decisión, no dejaremos de tener, como mucho, victorias parciales.

Ahora, con vuestro permiso, os propongo un juego. Voy a exponeros algunas propuestas políticas, sacadas de programas electorales  u otros documentos políticos, que pueden encajar perfectamente en ese nuevo modelo de sociedad al que aspiramos. Os pido que antes de leer a que organización pertenece, imaginéis quien ha podido realizarla:

“Es prioritario desarrollar una Red de Escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años”… parece una medida que encaja en las propuestas de IU… sí, IU también la lleva, pero es de Compromís.

“Reclamamos cerrar, en primer lugar, todas las centrales nucleares, y en segundo lugar plantear una estrategia clara de gestión de los residuos nucleares que atienda a principios de seguridad y responsabilidad. No al cementerio de residuos”… una propuesta claramente ecologista, que bien podría firmar Equo, o ICV… sí, estos grupos también proponen estas medidas, pero viene contemplada en el programa electoral de IU.

“La situación de crisis económica estructural que padecemos es la demostración de las políticas neoliberales que inspiraron -desde su constitución y especialmente desde el Tratado de Maastrich- la construcción de la Unión Europea”… parece un escrito de Julio Anguita, quizás de Izquierda Anticapitalista, pero no, es del Bloque Nacionalista Galego (BNG)

“Elevar la progresividad fiscal, y reequilibrio de aportaciones fiscales por tipos de renta, incrementando la imposición sobre las rentas de capital. Pagar todos y pagar más lo que más tienen”… diríamos que forma parte de los documentos del 15-M,  sindicatos de clase o partidos tradicionales de izquierda. Sí, estos grupos apoyan estas medidas también, pero en concreto esta propuesta viene recogida en el programa electoral de Equo.

“El federalismo no es sólo una técnica jurídica u organizativa, sino también el reconocimiento de la soberanía originaria de cada una de las partes, en lo que atañe a su ámbito, como condición primera para avanzar democráticamente y por medio de voluntad política, hacia la unión federal”… esta opción por la plurinacionalidad del Estado y la apuesta por la federalidad bien podría ser firmado por Comprimís, Partido Andalucista, ICV, la Chunta o Nueva Canarias, pero forma parte de los Estatutos de IU.

“Abolición de los Acuerdos de 1978 entre el Estado Español y el Estado Vaticano”…una propuesta de las asociaciones y partidos políticos de izquierdas que defienden el laicismo del Estado… sí, efectivamente, pero también es una propuesta de Izquierda Socialista, corriente perteneciente al PSOE.

Estos son sólo unos pocos ejemplos de la considerable similitud que tienen los programas y tesis de un gran número de organizaciones políticas en el Estado español. Porque un estudio pausado y desapasionado de las propuestas políticas de los partidos a la izquierda del PSOE indica, en primer lugar, que todos parten de la premisa de que es necesario cambiar el actual modelo neoliberal por otro que realmente priorice los derechos de la mayoría. Pero, además, en segundo lugar, si analizamos sus propuestas concretas, llegaremos a la conclusión de que más del 80 % de las mismas son coincidentes, y entre el otro 20 % se podría llegar a acuerdos básicos en su gran parte, quedando un mínimo porcentaje de propuestas que pudieran ser irreconciliables, cuestión que tampoco es dramática porque ya dentro de los mismos partidos hay a veces posturas contrapuestas. . A mi modo de ver, por mucho que nos queramos empeñar en destapar el tarro de las esencias, lo rojo, lo verde y las sensibilidades nacionales son perfectamente reconciliables si hacemos todos un esfuerzo responsable.

Siendo justo, es cierto que se han dado ya pasos para caminar hacia espacios comunes de entendimiento, el más importante la coalición electoral de diversas organizaciones políticas en las últimas elecciones del 20-N, que ha dado lugar al grupo de 11 diputados de la Izquierda Plural, compuesto por IU, ICV y Chunta Aragonesista. Sin embargo, algunos y algunas pensamos que en el actual momento de emergencia social es imprescindible trabajar con mayor intensidad en la constitución de frentes políticos amplios que consigan obtener suficiente representatividad como para cambiar las políticas depredadoras que nos está imponiendo la troika en beneficio de unos pocos y en perjuicio de casi toda la ciudadanía. Esta reflexión no sólo se está dando en España, sino que forma parte de experiencias esperanzadoras en países como Grecia (SYRIZA) o Francia (Frente de Izquierdas).

En este momento, las encuestas reflejan un 12 % de apoyo electoral para Izquierda Unida, lo que sumado al de otras fuerzas políticas de izquierdas podríamos estar hablando de una base de apoyo a la izquierda alternativa  cercano al 20 %. Es indudable también que una presencia política con ese nivel de apoyo conseguiría atraer a otro gran número de personas que ahora no encuentran una referencia política clara. Pero además, podría ser aún mayor si se consigue atraer a una gran masa de antiguos o aún actuales votantes socialistas desencantados por las políticas socio-liberales practicas por el PSOE y el resto de partidos socialistas europeos, incapaces de desmarcarse de la lógica neoliberal basada en el adelgazamiento del Estado de bienestar y la sumisión al capital financiero. La prueba la tenemos en Grecia, donde el PASOK, partido muy mayoritario en las últimas décadas, hoy a penas cuenta con apoyo y ha sido superado por la izquierda alternativa. En este sentido, no quiero entrar a equiparar al PSOE y el PP, ya que estaría cometiendo una equivocación desde el punto de vista del análisis político. Es justo reconocer que con gobiernos del PSOE se ha avanzado en políticas de derechos y libertades, y que se ha creado un sistema público de prestaciones sociales, muy alejado aún del nivel medio europeo, pero que corre el riesgo de quedar hecho añicos en sólo 8 meses de gobierno del PP. Sin embargo, el PSOE y los actuales partidos socialdemócratas europeos son también responsables de las políticas que de manera tan estricta pone en marcha el PP en España, ya que han abandonado sus propios principios políticos históricos para abrazar la doctrina neoliberal predominante, cuya prueba más palpable, y como colofón a la desastrosa gestión económica de Zapatero, es la reforma constitucional pactada con el PP para hacer prevalecer el pago de la deuda bancaria a cualquier otro gasto público. Además, a pesar del gran descontento de gran parte de  sus tradicionales votantes y de una parte de su base, el PSOE no ha llevado a cabo ni un mínimo de renovación, ya no sólo de personas -que también- sino de concepción ideológica.

Respecto a la inmensa mayoría de los partidos a la izquierda del PSOE, como hemos visto, coinciden en gran medida en sus propuestas, atendiendo su atomización en gran parte a su tradición ideológica, a cuestiones territoriales o incluso a disputas personales, que serían perfectamente superables con un esfuerzo de síntesis política.

Además, ese frente político es necesariamente compatible y complementario con el frente social que se está articulando. Evidentemente, son las distintas organizaciones políticas las que tiene que decidir, en su caso, la manera de construir ese frente político. Fórmulas hay muy diversas, desde la más amplia, que sería la creación de una gran coalición de partidos, hasta las coaliciones electorales permanentes o puntuales. Incluso no es necesario pensar igual en todos los asuntos, dejando libertad de voto en cuestiones en las que no haya posibilidad de llegar a un acuerdo, pero creo que sí que hay base más que suficiente para llegar a un acuerdo sobre el modelo de desarrollo económico, social, ecológico y territorial al que todos estas organizaciones políticas aspiramos.

El trabajo sobre el que construir ese programa común tiene que marcar claramente unas líneas rojas claramente sobrepasadas en este momento por la puesta en práctica de los acuerdos europeos entre conservadores y socialdemócratas, que están suponiendo una auténtica estafa a favor de los intereses de una minoría. Partiendo de esa premisa, la construcción de ese nuevo modelo debe plantear cuestiones como el control democrático del Banco Central Europeo y el cambio de sus normas de funcionamiento;  la apuesta por un nuevo modelo productivo, basado, entre otras cuestiones, en el I+D+I y las energías renovables;  una amplia reforma fiscal progresiva y persecución del fraude fiscal; la creación de una banca pública; el control ciudadano de los grandes sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, etc); la construcción de una completa red de servicios públicos que garantice unos estándares adecuados en educación, sanidad y servicios sociales; la apuesta por políticas con un marcado carácter ecológico, que proponga nuevas formas de vivir para hacer frente al cambio climático y al deterioro continuo del planeta;  la consolidación de un modelo de estado federal donde se compatibilice el autogobierno, el respeto a la identidad propia y la aplicación de criterios de solidaridad interterritorial; la separación real entre Estado e iglesia; la reforma de la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo; establecer un marco de relaciones labores justo; la apuesta por un modelo de sociedad en el que se corrijan las desigualdades aún existentes por razón de género, condición sexual, nacionalidad… En definitiva, los campos sobre los que trabajar, no sólo entre partidos, sino también con la sociedad civil, son muchos, pero partiendo de que hay que crear un nuevo marco que modifique la actual deriva neoliberal que nos lleva al más absoluto de los abismos. Aprendamos de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, como en Latinoamérica, donde, con sus particularidades propias, los movimientos sociales y los partidos de izquierda han conseguido llegar a acuerdos y modular sus propuestas para alcanzar el poder, condición imprescindible para realizar cambios profundos en la sociedad. Es el momento de organizarnos, tener amplitud de miras y hacer un esfuerzo por la convergencia social y política. Está en juego, nada más y nada menos, construir una alternativa a un modelo que va camino de convertir al ciudadano en siervo. Estamos ante una gran responsabilidad de todos y todas.

Publicado por Enrique López Sánchez en Página Abierta http://pag-abierta.blogspot.com.es/

Publicado por Izquierda Abierta Albacete en http://izquierda-abierta-albacete.blogspot.com.es

EUiA celebrarà la seva 6a Assemblea Nacional els dies 2 i 3 de juny a la Fira de Sabadell

Ja s’ha constituït la comissió redactora del document, que es portarà al Consell Nacional el pròxim 24 de març

El passat divendres, 2 de març, es va constituir la comissió preparatòria de la 6a Assemblea Nacional d’EUiA, integrada per les persones que han estat al capdavant de les quatre comissions d’elaboració política dels documents, a més dels companys i companyes elegits pel darrer Consell Nacional per integrar la comissió tècnica.

En la trobada es va fixar la data i el lloc on se celebrarà la 6a Assemblea Nacional d’EUiA: serà el cap de setmana del 2 i 3 de juny de 2012, a la Fira de Sabadell (http://www.firasbd.com/). Així mateix, es va decidir que la comissió redactora dels documents per l’Assemblea Nacional la integrin set companys i companyes que ha participat activament en les quatre comissions de discussió i elaboració prèvies: Toni Salado, Marisol Martínez, Héctor Sánchez, Francesc Matas, Núria Lozano, Gregorio Belmonte i Alba de Lamo.

Continua llegint

Calendari de les comissions redactores dels documents de la 6 ASSEMBLEA d’EUiA

El calendari de les comissions redactores dels documents de la 6 ASSEMBLEA d’EUiA és el següent:

Dimarts 31 de gener: Comissió 1. Context, balanç i actualització de la proposta política i programàtica: democràcia, serveis públics, drets socials, dret a decidir, treball…
Dimecres 1 de febrer: Comissió 2. Quina EUiA volem? Model organitzatiu i estatuts. Una EUiA moviment i amb més activisme social.
Dijous 2 de febrer: Comissió 3. Una nova força catalana de l’espai de l’esquerra transformadora, ecologista i nacional (balanç i perspectives de la coalició ICV-EUiA).
Divendres 3 de febrer: Comissió 4. Aliances polítiques i socials. Majories de progrés a Catalunya, Espanya, i Europa (balanç de l’experiència del Govern d’Entesa, compromís amb IU i altres forces d’esquerres de l’Estat espanyol, el PEE i la política europea…).
 Totes les reunions es faran a les 18:00 hores i a la seu nacional d’EUiA (c/ Doctor Aiguader, 10-12, baixos. Barcelona). El dia de reunió es decidirà per consens un cop constituïda cada comissió.